Veiligheidsinformatieblad wijzigingen

Veiligheidsinformatieblad wijzigingen

Veiligheidsinformatieblad (VIB): wijzigingen per 1 juni 2007

Op 1 juni 2007 wordt de Europese Vib-richtlijn ingetrokken (en ook de Nederlandse implementatie hiervan). Vanaf die dag zijn de verplichtingen voor het Vib voortaan vastgelegd in REACH artikel 31. In artikel 31 en Bijlage 2 van REACH kunt u de nieuwe eisen aan het Vib nalezen. Inhoudelijk blijft het Vib voorlopig nog gelijk, maar door de geleidelijke inwerking­treding van REACH wordt het inhoudelijke Vib aangepast. De meest in het oog springende wijziging is de toevoeging van een Bijlage met blootstellingsscenario's aan het Vib voor de geïdentificeerde vormen van gebruik.Deze wijzigingen zijn niet direct toe te passen per 1 juni a.s., maar een aantal redactionele wijzigingen wel:

- Rubrieken 2 en 3 worden opgedraaid: Rubriek 2 wordt de "identificatie van de gevaren" en rubriek 3 wordt de "samenstelling en informatie over de bestanddelen" (let op de subtiele veranderingen van de titels);

- Vermelding van e-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad. U hoeft niet het persoonlijke e-mailadres van de bevoegde persoon te vermelden (smit@fictief.nl), maar het vermelde e-mailadres moet wel door deze persoon worden beantwoord (Vib@fictief.nl);

- Titel rubriek 12 wordt "Ecologische informatie" (i.p.v. Milieu-informatie);

- Titel van rubriek 1 wordt "Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming" (i.p.v. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming).De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat deze redactionele aanpassingen geen reden zijn om een nieuwe Vib te verstrekken aan uw afnemers. Maar zodra u een Vib wijzigt op inhoud, dan moet u vanaf 1 juni 2007 bovenstaande redactionele wijzigingen wél direct verwerken.

Bron: NVZ